Begroting 2018

Financiƫn

Wat mag het kosten?

Bestuur en ondersteuning

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten:

-11.932

-11.199

-11.473

-11.530

-11.530

Baten:

31.338

31.604

32.000

32.445

32.445

Resultaat voor reservering

19.406

20.405

20.527

20.914

20.914

Toevoeging aan de reserves

-1.384

-55

-56

-56

-56

Onttrekking aan de reserves

3.443

602

587

587

587

Resultaat na reservering

21.465

20.952

21.057

21.445

21.445

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programmabegroting 2017 - 2020
(t/m juli 2017)

21.465

20.952

21.057

21.445

21.445

Mutaties MJB 2018 - 2021

23

319

-35

62

Nieuwe stand MJB 2018 - 2021

21.465

20.975

21.376

21.409

21.507

Omschrijving taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

BESTUUR

-1.520

-1.396

-1.371

-1.401

-1.431

BURGERZAKEN

-358

-373

-389

-390

-395

BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN

34

135

139

143

146

BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN

-1

-1

-1

-1

OVERHEAD

-7.626

-7.555

-7.611

-7.734

-7.815

TREASURY

317

369

381

381

380

OZB WONINGEN

6.201

6.449

6.576

6.706

6.838

OZB NIET-WONINGEN

1.233

1.160

1.184

1.208

1.232

PARKEERBELASTING

1.173

1.290

1.315

1.341

1.367

BELASTING OVERIG

812

816

817

819

820

ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON

18.573

19.330

19.693

20.004

20.271

OVERIGE BATEN EN LASTEN

176

197

106

-203

-443

MUTATIES RESERVES

2.059

554

537

537

537

RESULT V.D. REK. BATEN EN LAST

392

Totaal

21.465

20.975

21.376

21.409

21.507

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

001

BESTUUR

-1.414

18

-1.396

002

BURGERZAKEN

-895

522

-373

003

BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN

-250

384

134

004

OVERHEAD

-8.427

872

-7.555

005

TREASURY

-41

410

369

0061

OZB WONINGEN

-327

6.776

6.449

0062

OZB NIET-WONINGEN

-347

1.507

1.160

0063

PARKEERBELASTING

1.290

1.290

0064

BELASTING OVERIG

816

816

007

ALG.UITKER. EN OV.UITK.GEM.FON

19.330

19.330

008

OVERIGE BATEN EN LASTEN

103

93

197

010

MUTATIES RESERVES

-55

609

554

011

RESULT V.D. REK. BATEN EN LAST

Totaal

-11.652

32.628

20.975

Toelichting taakveld 0.4 Overhead.

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2018-2021 > € 100.000: jaarschijf 2018

Bedrag x  € 1.000

Loonstijging 2,4% cf. kadernota 2018 en aanpassing toerekening uren op programma 0.

 €       -317

Prijsontwikkeling 1,6% cf. kadernota 2018 en aangeleverde mutaties op bestaande budgetten.

 €       -167

Aanpassen algemene uitkering en decentralisaties WMO, Jeugdzorg en Participatiewet.

€       255

Verhoging opbrengst parkeergelden Kop Zeeweg. 

 €        124

Verhoging OZB eigenaar woningen hogere belastingcapaciteit t.o.v. landelijke gemiddelde.

 €          57

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 0 Bestuur en ondersteuning.

 €          71

 €          23