Begroting 2018

Kaders

Kaders

Beleidskaders

Financiële regelgeving

Omgevingsfactoren

De omgeving verandert: opgaven worden complexer en raken meerdere partijen. Participatie en mogelijkheden daarvoor zijn onderdeel van de opgave. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben onzekere gevolgen. De rol van de gemeente verandert, met meer aandacht voor de belangen van de verschillende partijen.

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

6,71 fte

6,96 fte

6,97 fte

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,59 fte

6,79 fte

6,73 fte

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 619

€ 668

Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen)

12,50 %

12,30 %

Overhead (% van totale lasten)

14,57 %

16,11 %