Begroting 2018

Lastenverdeling gemeente Bloemendaal

Bedragen x € 1.000

Bestuur en Ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie

Sociaal Domein

Volksgezondheid en Milieu

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Totale lasten

€ 46.949 100%

Bestuur en Ondersteuning

€ 11.652 24.82% Naar programmapagina

Veiligheid

€ 2.021 4.31% Naar programmapagina

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

€ 3.334 7.1% Naar programmapagina

Economie

€ 393 0.84% Naar programmapagina

Onderwijs

€ 2.038 4.34% Naar programmapagina

Sport, Cultuur en Recreatie

€ 5.050 10.76% Naar programmapagina

Sociaal Domein

€ 14.060 29.95% Naar programmapagina

Volksgezondheid en Milieu

€ 7.026 14.96% Naar programmapagina

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

€ 1.374 2.93% Naar programmapagina