Begroting 2018

Financiƫn

Wat mag het kosten?

Economie

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten:

-155

-111

-112

-119

-119

Baten:

875

889

905

920

920

Resultaat voor reservering

720

779

792

801

801

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

720

779

792

801

801

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programmabegroting 2017 - 2020
(t/m juli 2017)

720

779

792

801

801

Mutaties MJB 2018 - 2021

-203

-205

-202

-190

Nieuwe stand MJB 2018 - 2021

720

576

587

599

611

Omschrijving taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-67

-44

-44

-44

-44

FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

-13

-273

-279

-286

-292

ECONOMISCHE PROMOTIE

800

893

910

929

947

Totaal

720

576

587

599

611

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

301

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-44

-44

302

FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

-349

76

-273

304

ECONOMISCHE PROMOTIE

893

893

Totaal

-393

969

576

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2018-2021 > € 100.000: jaarschijf 2018

Bedrag
x € 1.000

Loonstijging 2,4 % cf. kadernota 2018 en aanpassing toerekening uren van programma 8 naar 3.

 €       -282

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 3 Economie.

 €          79

 €      -203