Begroting 2018

Kaders

Kaders

Beleidskaders

Omgevingsfactoren

Er zijn veel belanghebbenden die invloed uitoefenen op dit programma, zoals (horeca-)ondernemers, winkeliers, ZZP’ers, winkeliersverenigingen en bewoners. Samenwerking is dan ook van belang. Zij worden betrokken volgens de handreiking voor burger- en overheidsparticipatie.

Koopstromen onderzoek wijst uit dat er een kleine opwaartse ontwikkeling is in de binding van lokale uitgaven voor de dagelijkse goederen. Daarnaast is er in niet dagelijkse goederen een kleine daling te bespeuren. Wel staat er veel meer winkeloppervlak leeg dan in 2011. Verschillende aspecten zoals: vergrijzing van de bevolking, internetwinkels, schaalvergroting en branchevervaging hebben invloed op de ontwikkeling van de branche. Positief aspect hierin is de vernieuwing die winkeliersvereniging Bloemendaal op dit moment doormaakt.

Tegelijk biedt het project "Amsterdam bezoeken, Holland Zien" kansen voor Bloemendaal, wanneer erin geslaagd wordt de toeristen daar op te vangen waar zij gewenst zijn en hier voldoende faciliteiten te bieden. Bovendien kan op andere plekken daardoor een rustigere omgeving behouden worden.

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Functiemenging

38%

-

38%

Bruto gemeentelijk product (laatst bekend uit 2013)

14,6

-

14,6

Vestigingen (van bedrijven) (per 1000 inwoners leeftijd 15 t/m 64)

159

-

159