Begroting 2018

Kaders

Kaders

Beleidskaders

Begraafplaatsen

Afvalexploitatie

Rioleringsexploitatie

Volksgezondheid

  • Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VKV) door het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
  • Regionale nota gezondheidsbeleid Veiligheidsregio Kennemerland 2017-2020

Omgevingsfactoren

Klimaatontwikkeling en -adaptatie

Het klimaat verandert en leidt o.a. tot grotere en intensere buien. Het (hemel)watersysteem en de afvalwaterketen moeten deze neerslag kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte.

Relatie met Buitenruimte

Om efficiënt te werken vindt afstemming plaats met onderhoud en reconstructies van de bovengrond, bijvoorbeeld groot wegonderhoud. Dit kan betekenen dat rioleringswerken kunnen worden uitgesteld of juist vervroegd worden uitgevoerd.

Lijkbezorging

Er is een trend gaande dat vaker wordt gekozen voor cremeren en uitstrooien van de as in de natuur. Deze trend zorgt voor minder inkomsten voor de Algemene Begraafplaatsen.

EPR

De eikenprocessierups is in de regio in opmars, deze zal binnen enkele jaren Bloemendaal bereiken en leiden tot (hoge) kosten voor de bestrijding.

De organisatie van de volksgezondheid

De GGD Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken van de tien gemeenten in Kennemerland. De beleidsvrijheid van gemeenten is daardoor beperkt op het gebied van jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, technische hygiëne zorg en infectieziektebestrijding. Op het gebied van gezondheidsbevordering hebben we als gemeente wel beleidsvrijheid en sluiten we aan op de lokale situatie. Regionale en lokale instellingen werken hierbij nauw samen.

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

185

175

165

Hernieuwbare elektriciteit

0,6% (2014)

Facultatieve kengetallen

 Jaar

Begrafenis

Bijzetting urn

Asverstrooiing

Totaal

Bergweg

Bloemendaal

Binnenweg

Bennebroek

2013

70

4

4

78

74

4

2014

60

15

0

75

72

3

2015

62

15

0

77

72

5

2016

56

10

3

69

61

8

Gemiddeld

62

11

2

75

70

5

Waar staat je gemeente 2016?

Tevredenheid burger over:

Afvalinzameling

2016

Gemeente totaal

7,8

Gemeenten < 25.000

7,7

Kengetal

Eenheid – Bron

Uitkomst  

jaar

Zuigelingensterfte

promillage zuigelingen van 0 jaar dat sterft (gemeente)

Bron: CBS bewerking Verwey-Jonker Instituut

In Nederland

0,0 %

0,0 %

3,3 %

2016

2014

2015

Kinderen met een handicap

percentage 0- t/m 17-jarigen met een handicap (gemeente en PC4 niveau)

Bron: Vektis, CBS bewerking Verwey-Jonker Instituut

In Nederland

1,64 %

1,04 %

2,72 %

2016

2014

2015