Begroting 2018

Financiƫn

Wat mag het kosten?

Sociaal domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten:

-13.589

-13.571

-13.404

-13.359

-13.359

Baten:

3.542

3.409

3.234

3.164

3.164

Resultaat voor reservering

-10.046

-10.162

-10.170

-10.194

-10.194

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-10.046

-10.162

-10.170

-10.194

-10.194

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programmabegroting 2017 - 2020
(t/m juli 2017)

-10.046

-10.162

-10.170

-10.194

-10.194

Mutaties MJB 2018 - 2021

-44

-74

-137

-243

Nieuwe stand MJB 2018 - 2021

-10.046

-10.206

-10.245

-10.331

-10.437

Omschrijving taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

SAMENKR. EN BURGERPARTICIPATIE

-1.443

-1.433

-1.451

-1.366

-1.384

WIJKTEAMS

-907

-964

-977

-992

-1.006

INKOMENSREGELINGEN

-1.332

-1.499

-1.497

-1.497

-1.497

BEGELEIDE PARTICIPATIE

-665

-667

-674

-666

-657

ARBEIDSPARTICIPATIE

-318

-301

-313

-321

-343

MAATWERKVOORZIENING (WMO)

-760

-718

-721

-724

-727

MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

-2.492

-2.585

-2.566

-2.690

-2.732

MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

-2.101

-2.008

-2.013

-2.044

-2.057

GEËSCALEERDE ZORG 18-

-29

-31

-32

-33

-33

Totaal

-10.046

-10.206

-10.245

-10.331

-10.437

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

601

SAMENKR. EN BURGERPARTICIPATIE

-1.668

235

-1.433

602

WIJKTEAMS

-964

-964

603

INKOMENSREGELINGEN

-4.427

2.928

-1.499

604

BEGELEIDE PARTICIPATIE

-667

-667

605

ARBEIDSPARTICIPATIE

-378

77

-301

606

MAATWERKVOORZIENING (WMO)

-762

44

-718

6071

MAATWERKDIENSTVERLENING 18+

-3.155

570

-2.585

6072

MAATWERKDIENSTVERLENING 18-

-2.008

-2.008

6082

GEËSCALEERDE ZORG 18-

-31

-31

Totaal

-14.060

3.854

-10.206

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2018-2021 > € 100.000: jaarschijf 2018

Bedrag
x € 1.000

Uitwerking meicirculaire hogere uitkeringen inzake WMO, Jeugdzorg en Participatiewet.

 €         -55

Aanpassen diverse budgetten IASZ Participatiewet/WMO etc.

€         -19

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 6 Sociaal domein.

 €          30

 €         -44