Begroting 2018

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Cliënttevredenheids en –ervaringsonderzoeken

De onderzoeken geven inzicht in hoe cliënten de toegankelijkheid, de kwaliteit en het effect van de voorzieningen en hulpverlening in het sociaal domein ervaren. De resultaten worden benut om de dienstverlening verder te verbeteren.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Op basis van de uitkomsten van een ingesteld onderzoek naar het gemeentelijk toegangsproces worden met betrekking tot het Centrum voor Jeugd en Gezin enkele aanpassingen doorgevoerd:

 • De administratieve lasten worden verminderd (zowel voor de CJG-coordinator als de jeugdhulpverleners)
 • Er worden duidelijke(r) afspraken gemaakt over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling
 • De regierol van de gemeente wordt aangescherpt
 • Het JHT (Jeugd Hulp Team) wordt afgeslankt
 • De informatievoorziening aan gezinnen wordt verbeterd
 • Er wordt permanent geïnvesteerd in de deskundigheid van de jeugdhulpverleners

Voorzieningen Wmo en jeugd

Per 2018 zijn er nieuwe overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders. Deze hebben zich ingeschreven via een regionale aanbestedingsprocedure. De overeenkomsten hebben een looptijd van 3 jaar (2018 tot en met 2020) en kunnen tweemaal met 1 jaar worden verlengd.

Met ingang van 2018 is het mogelijk - door het weghalen van de harde knip tussen de Jeugdwet en Wmo - aan jongvolwassenen ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders aan te bieden.

Transformatie jeugd

Ten behoeve van de transformatie van de jeugdzorg wordt ingezet op:

 • De inzet van effectieve (groep)interventies bij 'lastig gedrag'
 • Faciliteren pleegzorg
 • Integrale aanpak problematiek Bloemendaalse kinderen
 • Het stimuleren/positioneren van Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd (POH)

Transformatie Wmo

In het kader van de transformatie wordt in 2018 ingezet op:

 • Uitbreiding van vrij toegankelijke algemene voorzieningen
 • Voorbereiding overgang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vanuit (taak) centrumgemeente
 • Samenwerking (met o.a. huisartsen en wijkverpleging) in het kader van de Wijkgerichte zorg

Bevorderen en faciliteren van burgerinitiatieven

Een sociaal bewogen en betrokken samenleving is een prettige samenleving. Initiatieven van inwoners die bijdragen aan maatschappelijke doeleinden en de sociale samenhang binnen de gemeente worden actief bevorderd en zo mogelijk gefaciliteerd.

Verkennen (nieuwe) mogelijkheden tot participatie

Nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving leiden tot een toename van deze deelname. Een manier om dit te doen is door maatschappelijke functies te laten samenkomen. Voorbeelden:

 1. de bibliotheek als ontmoetingsplaats en plek waar men op zoek kan gaan naar werk op de hiervoor ingerichte PC’s.
 2. werken met behoud van uitkering in bijzondere gevallen (bij grote afstand tot de arbeidsmarkt en een goed leertraject), zoals bijvoorbeeld het Meerlanden-initiatief voor het Regionaal Sorteercentrum Afgedankt Elektronisch Afval.

Bestrijding van armoede onder kinderen

We willen inwoners met een laag inkomen in staat stellen mee te doen aan de maatschappij.

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen is er speciale aandacht voor de participatie van kinderen.

Uitgebreide en actieve promotie van nieuwe en verruimde regelingen uit het Minimabeleid 2017-2018 wordt voortgezet.