Begroting 2018

Kaders

Kaders

Beleidskaders

Algemeen

Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Participatiewet c.a.

 • Handhavingsplan Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017
 • Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2019
 • Beleidsplan Minimabeleid 2017-2018: Meedoen
 • Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2017
 • Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
 • Verordening Wet inburgering 2013
 • Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang 2017
 • Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 • Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017
 • Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017

Omgevingsfactoren

 • Rijksbeleid
 • Omvang van de toegekende budgetten
 • (Boven)regionale samenwerking
 • Toename bestand uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Aantal jeugdigen
 • Toegang tot jeugdhulp loopt in de meeste gevallen langs andere wegen dan via de gemeente (huisarts, jeugdarts, medisch specialist etc.)
 • Privacyaspecten
 • Stijging aantal uitkeringsgerechtigden
 • Concurrentie op banen (ouderen, statushouders, garantiebanen)
 • Samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Verplichte kengetallen

Kengetal

Eenheid – Bron

Uitkomst

Jaar

Kinderen in armoede

percentage 0- t/m 17-jarigen dat in een uitkeringsgezin leeft

Idem: Provincie Noord-Holland

Bron: CBS/Kinderen in Tel 2016

1,83%

7,13%

2015

2015

Kinderen in eenoudergezin

Percentage 0- t/m 17-jarigen dat leeft in een eenoudergezin

Idem: Provincie Noord-Holland

Bron: CBS/Kinderen in Tel 2016   

10,55%

18,35%

2015

2015

Jeugdwerkloosheid

Percentage werkzoekende werkloze jongeren van 16 t/m 22 jaar

Idem: Provincie Noord-Holland

Bron: CBS/Kinderen in Tel 2016

0,52%

1,08%

2015

2015

Jeugdhulp

percentage 0- t/m 17-jarigen in de jeugdhulp en/of bescherming

Idem: Provincie Noord-Holland

Bron: CBS/Kinderen in Tel 2016

5,68%

8,28%

2015

2015

Banen

Aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten

Idem

Aantal vestigingen

Idem

Bron: Stichting Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen (LISA)

5.900

5.980

1.980

1.940

2016

2015

2016

2015

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

Bron: CBS

64,4

63,2

62,8

2016

2015

2014

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners van 28 jaar en ouder

Bron: CBS

14,4

13,9

2016

2015

Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Bron: CBS

16,1

2015

Ondersteuning Wmo

Verleende diensten: begeleiding (zowel groep als individueel) + huishoudelijke ondersteuning

1.001

2016

Toegekende vervoersvoorzieningen

198

2016

Toegekende woonvoorzieningen

78

2016

Verstrekte rolstoelen

75

2016