Begroting 2018

Financiƫn

Wat mag het kosten?

Sport, cultuur en recreatie

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten:

-4.922

-4.917

-5.000

-5.038

-5.038

Baten:

1.205

1.050

1.069

1.085

1.085

Resultaat voor reservering

-3.717

-3.867

-3.931

-3.953

-3.953

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-3.717

-3.867

-3.931

-3.953

-3.953

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programmabegroting 2017 - 2020
(t/m juli 2017)

-3.717

-3.867

-3.931

-3.953

-3.953

Mutaties MJB 2018 - 2021

-129

-141

-155

-232

Nieuwe stand MJB 2018 - 2021

-3.717

-3.996

-4.072

-4.108

-4.185

Omschrijving taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

SPORTBELEID EN ACTIVERING

-371

-383

-389

-396

-402

SPORTACCOMODATIES

-107

-114

-121

-118

-114

CULTUURPRES,-PROD.,PARTICIP.

-625

-572

-583

-594

-606

CULTUREEL ERFGOED

-120

-126

-128

-131

-133

MEDIA

-513

-521

-530

-538

-547

OPENB. GROEN EN (OPENL) RECREA

-1.980

-2.279

-2.320

-2.331

-2.383

Totaal

-3.717

-3.996

-4.072

-4.108

-4.185

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

501

SPORTBELEID EN ACTIVERING

-383

-383

502

SPORTACCOMODATIES

-427

313

-114

503

CULTUURPRES,-PROD.,PARTICIP.

-838

266

-572

505

CULTUREEL ERFGOED

-126

-126

506

MEDIA

-521

-521

507

OPENB. GROEN EN (OPENL) RECREA

-2.754

474

-2.279

Totaal

-5.050

1.054

-3.996

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2018-2021 > € 100.000: jaarschijf 2018

Bedrag
x € 1.000

Loonstijging 2,4 % cf. kadernota 2018 en aanpassing toerekening uren op programma 5.

 €        -72

Prijsontwikkeling 1,6% cf. kadernota 2018 en aangeleverde mutaties op bestaande budgetten.

€        -56

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

 €         -1

 €      -129