Begroting 2018

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Sport

  • Uitvoering van sportnota 2017.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

  • Herijken Groenbeleidsplan / Onderhoudsplan groene kapitaalgoederen.

Strand

  • Strandbeleid voortzetten.
  • Voorbereiden verplaatsing sportclubs.
  • Blauwe Vlag 2018 behalen.

Recreatie

  • Balans tussen wonen en recreëren in stand houden.