Begroting 2018

Kaders

Kaders

Beleidskaders

Sport / Kunst / Cultuur

Openbaar Groen

Verouderd, aan herijking toe:

Recreatie

 • Strandnota 2016-2020
 • Nota toeristisch beleid (2001)
 • Notitie Bloemendaals ondernemen, behouden, versterken en verbinden
 • Prioriteitenonderzoek speelplaatsen (2011)

Water

 • Onderhoud volgens de Keur van Rijnland

Omgevingsfactoren

 • Afnemende lidmaatschappen sportverenigingen door vergrijzing
 • Toename van het aantal toeristen vanuit Amsterdam
 • Het wegvallen van de lokale omroep Jouw FM en de afname van adverteerders en oplagen van dag- en weekbladen
 • Samenwerking in MRA

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2012

Begroting 2017

Beroting 2018

Niet-sporters

32%

Niet bekend

Niet bekend

Bloeiende bermen

0 are

6,4 are

6,4 are

Kinderen in tel (databoek 2016; indicator sportverenigingsdeelname 0 t/m 17 jarigen:

Bloemendaal: 64,56 %(Noord-Holland: 41,65%)

De sportnota richt zich niet direct op de sportdeelname, maar wel op het in stand houden van sportvoorzieningen. Onder meer door middel van subsidies worden sportverenigingen ondersteund bij het vervullen van hun sportieve taak.

Facultatieve kengetallen

Overige kengetallen op jaarbasis

2017

2016

2015

2014

Bezettingsgraad Tetterodehal

 • 's avonds + weekend

niet gemeten 

niet gemeten

36%

35%

 • overdag

niet gemeten 

niet gemeten

75%

51%

Bezettingsgraad sporthal De Kooi

 • 's avonds + weekend

22% 

21%

21%

20%

 • overdag

63% 

54%

54%

76%