Begroting 2018

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Toezicht op STOPOZ

Gedurende het eerste volledige jaar van het functioneren van de raad van toezicht van STOPOZ worden de voortgangsrapportages, met name degene die betrekking hebben op de begroting 2018 en de jaarrekening 2016, kritisch beoordeeld.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Medio 2016 heeft het college besloten tot de opstelling van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het plan wordt begin 2018 vastgesteld en geeft inzicht in actuele ontwikkelingen, uitgangspunten en ambities (bijv. duurzaamheid) op het gebied van onderwijshuisvesting. Aan het plan is een meerjarig investeringsplan gekoppeld.   

Herijking van het beleid met betrekking tot peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen worden sinds jaar en dag gesubsidieerd. Het subsidiebudget wordt verdeeld onder de peuterspeelzalen op basis van het aantal uren dat zij per week geopend zijn. De raad heeft enkele jaren geleden besloten het budget Subsidie peuterspeelzalen in een aantal jaren af te bouwen. Vanaf 1 januari 2018 gaan de kwaliteitseisen en financiering van de Wet Kinderopvang ook voor peuterspeelzalen gelden. Het peuterspeelzaalwerk in Nederland heet dan peuteropvang.

Zwemmen

Bezien, in overleg met scholen en Sportsupport, of er aanleiding is tot herintroductie (wellicht op beperkte schaal) van schoolzwemmen dan wel het op andere wijze bevorderen dat kinderen op zo jong mogelijke leeftijd een zwemdiploma kunnen behalen.