Begroting 2018

Financiƫn

Wat mag het kosten?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten:

-2.270

-1.545

-1.568

-1.589

-1.589

Baten:

1.043

1.071

1.087

1.104

1.104

Resultaat voor reservering

-1.227

-474

-481

-486

-486

Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

Resultaat na reservering

-1.227

-474

-481

-486

-486

Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Programmabegroting 2017 - 2020
(t/m juli 2017)

-1.227

-474

-481

-486

-486

Mutaties MJB 2018 - 2021

164

161

157

147

Nieuwe stand MJB 2018 - 2021

-1.227

-311

-320

-329

-339

Omschrijving taakveld

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

RUIMTELIJKE ORDENING

-683

-621

-636

-652

-669

GRONDEXPLOITATIE

-258

WONEN EN BOUWEN

-286

310

316

323

330

Totaal

-1.227

-311

-320

-329

-339

 Uitsplitsing begroting per taakveld (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldi

801

RUIMTELIJKE ORDENING

-721

100

-621

802

GRONDEXPLOITATIE

803

WONEN EN BOUWEN

-654

964

310

Totaal

-1.374

1.064

-311

Toelichting mutaties > € 100.000

Toelichting mutaties MJB 2018-2021 > € 100.000: jaarschijf 2018

Bedrag
x € 1.000

Loonstijging 2,4% cf. kadernota 2018 en aanpassing toerekening uren van programma 8 naar 3.

 €        122

Per saldo diverse voordelen en nadelen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en stedelijke vernieuwing.

€          42

 €        164