Begroting 2018

Kaders

Kaders

Beleidskaders

Rijk

Provincie

Gemeente

Omgevingsfactoren

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet wordt onderzocht welke consequenties de Omgevingswet heeft voor het ruimtelijke beleid en uitvoering in de gemeente Bloemendaal. De wet is nog niet vastgesteld. Participatie van omwonenden wordt reeds uitgebreid toegepast door initiatiefnemers en gemeente.

Binnen de regio en binnen de Metropool Regio Amsterdam worden ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid afgestemd. Dit geldt in het bijzonder voor de woningbouwtaakstelling (Regionaal Actieprogramma) en het Ontwikkelingsperspectief Binnenduinrand.

Verplichte kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Gemiddelde WOZ-waarde

€ 554.000

€ 554.000

-

Nieuw gebouwde woningen

70

126

-

Demografische druk

78,2%

-

-

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden per jaar

€ 1.079

€ 1.104

-

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden per jaar

€ 1.158

€ 1.205

-