Begroting 2018

Prioriteiten

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

  • Voortzetten beleid uitvoering grote verkeersplannen in combinatie met weg- en rioolonderhoud (2018: Vogelenzangseweg)
  • Herijken van het VCP 1999 t.b.v. nut en noodzaak en combinatiemogelijkheden / kosteneffectiviteit/toekomstige investeringsbeslissingen en fietscomfort en -veiligheid
  • Evaluatie parkeerbeleid Overveen dat in 2016 is ingevoerd
  • Evaluatie gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Z-K (trekker Haarlem)
  • Aanvang maken uitvoering van regionale projecten volgens Jaarplan Regionale Bereikbaarheid 2018 (programmamanager aangesteld per 1-8-2017 voor één jaar)
  • Beoordelen MER en voorkeursvarianten Duinpolderweg (besluit Ged. Staten)
  • Onderzoek uitbreiden fietsenstalling station NS Bloemendaal (aanvraag mobiliteitsfonds)
  • Start bouw personenlift bij station NS Bloemendaal (project overleg en afstemming Prorail)